דף 1 מתוך 19

החלטת הממשלה להקים ישוב בואדי-

ערה

הכנסת

מרכז המחקר והמידע

י"ב באדר א' התשס"ח

2008 בפברואר 18

כתיבה: אורי טל

אישור: שמוליק חזקיה, ראש צוות

הכנסת, מרכז המחקר והמידע

קריית בן-גוריון, ירושלים 91950

02 - 649 6016 :'טל

02 - 649 6103 :פקס

www.knesset.gov.il/mmm

דף 2 מתוך 19

עמוד 1 מתוך 18

הכנסת

מרכז המחקר והמידע

תוכן העניינים

מבוא........................................................................ ............................................. 2

החלטת ממשלה מס' 3071 מיום 3 בפברואר 2008......................................................3

רקע גיאוגרפי.................................................. ........................... ............................3

תולדות הקמת היישוב.......................... ............... ............................. ......................5

הקמת היאחזות נח"ל עירון.............................................................. .......................7

הנחיית היועץ המשפטי לממשלה בדבר קבלת החלטה בנושא הקמת ישובים חדשים..8

התנגדות להקמת היישוב החדש משיקולי איכות סביבה................................. ..........9

תכנון העיר החרדית בחריש............................................ ..................... .................. 11

החלופות ליישוב גרעין ההתיישבות................................ .......................................11

נקודות לדיון...................... ........................................... ....................... ................14

נספח מס' 1 – דוח מבקר המדינה בדבר הקמת יישובים חדשים בשנים 1997-2002....14

נספח מס' 2 – הנחיית היועץ המשפטי לממשלה 1800.1 מדצמבר 2004.....................15

נספח מס' 3 – נוהל המועצה הארצית לתכנון ולבנייה בנושא.................................16

מקורות........................................................................................... ....................18

דף 3 מתוך 19

עמוד 2 מתוך 18

הכנסת

מרכז המחקר והמידע

מבוא

מסמך זה נכתב לקראת דיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה שיתקיים ב-19 בפברואר 2008 בנושא החלטת

1 שר הפנים להקים עיר ערבית חדשה וב"החלטת הממשלה להקים ישוב חדש בוואדי-ערה".

מסמך זה עוסק בנושא החלטת הממשלה מיום 3 בפברואר 2008 על הקמת ישוב חדש באזור עירון .

החלטת הממשלה האמורה אינה ראשיתו של תהליך להקמת ישוב חדש. תחילת התהליך היא ביוני 2002,

אז החליטה הממשלה על הקמת היאחזות נח "ל באזור נחל עירון . החל מאפריל 2005 נכנסו למגורים

בהיאחזות הנח"ל חברי גרעין התיישבותי , וכיום היאחזות הנח"ל נקראת מצפה-אילן ומתגוררות בו כ-

40 משפחות.

במהלך התקופה האחרונה עלו מספר חלופות ליישוב הקבע של גרעין ההתיישבות, ואלו העיקריות שבהן:

1 .היאחזות נח"ל עירון – הישארות במיקומו הנוכחי ופיתוח היאחזות הנח"ל ליישוב קבע.

2" .קיבוץ חריש" – מערבית להיאחזות הנח"ל נמצא "קיבוץ חריש" אשר פלוגת מג"ב שוהה בו.

3 .מזרח קציר – פיתוח שכונה ביישוב קציר לטובת גרעין ההתיישבות.

כל אחת מהחלופות שלעיל מעוררת התנגדות, ואלו העיקריות שבהתנגדויות:

1 .היאחזות נח"ל עירון – ארגונים שעניינם שמירת הסביבה מתנגדים נחרצות לכך בשל החשיבות שהם

מייחסים לשימור האזור כשטח פתוח.

2" .קיבוץ חריש" – פיתוח ישוב הקבע ב "קיבוץ חריש" "מתנגש" עם תכנוני

2

משרד הבינוי והשיכון

להקים בחריש עיר המיועדת לאוכלוסייה החרדית.

3 .מזרח קציר – הגבעה במזרח קציר היא העתודה היחידה של היישוב קציר ושל ממשיכי דרכם של

תושביו והיא נועדה להתפתחותו הטבעית . התיישבות של גרעין קהילתי- דתי כשכונה ביישוב עירוני

חילוני, אינה "טבעית" מבחינה תכנונית.

מהאמור לעיל עולה כ י הקמת היישוב אינה משימה פשוטה והנושא מורכב . בשל הזמן הקצר שבו נכתב

מסמך זה, בחרנו להציג בעיקר את השתלשלות הקמת היישוב , את ההיבט התכנוני – התנגשות בין

החלופה הרלוונטית של "קיבוץ חריש" לבין תכנון העיר החרדית בחריש – ואת ההתנגדות החברה להגנת

הטבע להקמת היישוב במיקומו הנוכחי. הנספחים למסמך זה יציגו את דוח מבקר המדינה בנושא הקמת

ישובים חדשים, את הנוהל החדש של היועץ המשפטי לממשלה בנושא, ואת הנוהל של המועצה הארצית

לתכנון ולבנייה בנושא.

1

שמו העברי של ואדי-ערה הוא נחל עירון. בערבית השם נכתב כך: وادي عارة ועל-כן לפי התעתיק יש לכתוב בעברית: "ואדי

עארה". עם זאת, במקומות רבים , כמו בכותרת הדיון , משתמשים רבות בשם ואדי- ערה ולכן ייעשה שימוש בשם זה

במסמך.

באשר להקמת עיר ערבית חדשה יצוין כי בהנחיית שר הפנים, החל מינהל התכנון במשרד הפנים בהליך של בחינת היתכנות

וחלופות למיקום עיר ערבית חדשה. דברים אלו נמסרו מאדר' שמאי אסיף, ראש מינהל התכנון במשרד הפנים, מכתב, 17

בפברואר 2008.

2

עדיין אין מדובר בתוכניות סטטוטוריות.

1 מתוך 19